Úvodní stránka > Povinné informace

Povinné informace

    Krajské vojenské velitelství Plzeň (dále jen KVV) je zřízeno dnem 1. 1. 2005 na základě zákona č. 585/2004 Sb., „Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)“.

    KVV mimo jiné plní úkoly obrany státu jako vojenský útvar Armády ČR podle pokynů nadřízených velitelů v rozsahu stanoveném armádě zákonem 219/1999 Sb. o ozbrojených silách.

   KVV poskytuje informace vztahující se ke své působnosti v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Adresa organizace:

 • Krajské vojenské velitelství
  Štefánikovo náměstí 1
  304 50 Plzeň

Telefonické spojení:

 • Kontakty na odpovědné pracovníky naleznete zde

E-mail:

Nadřízené velitelské stupně:

 • Sekce plánování schopností Ministerstva obrany PRAHA

Popis organizační struktury:

 • Velení
 • Operační oddělení
 • Oddělení podpory
 • Oddělení obranných příprav
   

Hlavní činnost - působnost KVV

           Krajské vojenské velitelství (dále jen KVV) je orgánem pro zabezpečení obrany stanoveného teritoria, koordinaci úkolů při řešení krizových situací ve stanoveném obvodu působnosti. Dále je KVV vojenským územním správním úřadem I.stupně vykonávajícím ve stanoveném územním obvodu státní správu, v rozsahu stanoveném branným zákonem a zvláštními zákony. Plánuje a zabezpečuje mobilizační přípravy a provádění mobilizace ve stanoveném rozsahu a projednává je s územními orgány státní správy a samosprávy, plánuje doplňování ozbrojených sil ČR mobilizačními zálohami, zabezpečuje podporu činnosti vojenských zájmových sdružení na krajské úrovni. Komplexně řídí, doplňuje a zabezpečuje jednotku pěší roty aktivních záloh.  

Způsob a místo pro získání informací:

1. Písemná žádost zaslaná poštou na výše uvedenou adresu Krajského vojenského velitelství Plzeň.
2. Písemná žádost podaná v úřední době na podatelně Krajského vojenského velitelství Plzeň.
3. Žádost zaslaná elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu Krajského vojenského velitelství Plzeň.
(Z žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a kdo ji podává. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Postup při podání žádosti o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona je stanoven v §13 a §14 tohoto zákona.)

Místo, lhůta a způsob, kde lze uplatnit opravný prostředek:

          Odvolání proti rozhodnutí Krajského vojenského velitelství Plzeň o odmítnutí žádosti o informace podané podle § 16 odst. 1 zákona ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu se podává u nadřízeného orgánu, kterým je Sekce rozvoje a plánování schopností Ministerstva obrany a to prostřednictvím Krajského vojenského velitelství Plzeň do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Krajské vojenské velitelství Plzeň může zrušit nebo změnit napadené rozhodnutí pokud tím plně vyhoví odvolání. Neshledá-li Krajské vojenské velitelství Plzeň pro tento postup podmínky, předá spis se svým stanoviskem odvolacímu orgánu do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Lhůta a způsob podání:

     Volnou formou s uvedením důvodu podání opravného prostředku. Podání je možné učinit rovněž prostřednictvím Krajského vojenského velitelství, které zabezpečí jeho neodkladné doručení na nadřízený velitelský stupeň k dalšímu řízení.

Postup Krajského vojenského velitelství Plzeň při vyřizování všech žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů.

1. Krajské vojenské velitelství ověří, zda požadovaná informace, návrh nebo podání občana spadá do kompetence tohoto úřadu. Zároveň ověří, zda se nejedná o požadavek týkající se utajovaných skutečností nebo skutečností souvisejících s ochranou osobních dat.

2. Při vyřízení žádosti budou dodrženy lhůty vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů) a zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád).

3. Žadateli bude zaslána písemná odpověď.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých Krajské vojenské velitelství jedná a rozhoduje:

• Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.;
• Zákon č. 585/2004, o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon);
• Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
• Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů;
• Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů;
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;
• Zákon č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů;

. Zákon č. 45/2016 Sb., zákon o službě vojáků v záloze;
• Základní řád ozbrojených sil České republiky (Zákl-1),
• Působnost a organizační struktura KVV (Org-2-1).
  Informace lze vyžadovat v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů).

Zákony v působnosti Ministerstva obrany naleznete ZDE.

Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací:

Ministerstvo obrany stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím tento sazebník úhrad za poskytování informací naleznete na odkazu níže:

sazebnik_uhrad_nakladu.docx

   

Nahoru