Úvodní stránka > Aktuální informace pro AZ

Aktuální informace pro AZ

Střelecká soutěž „O pohár náčelníka Generálního štábu AČR“ - zrušena

 

Letošní ročník střelecké soutěže aktivních záloh "O pohár náčelníka Generálního štábu AČR" plánovaný ve dnech 5.-7. 10. 2018 byl z rozhodnutí náčelníka Generálního štábu AČR zrušen.

 

 

.........................................................................................................................................................................

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO PŘÍSLUŠNÍKY AZ!!!

 

Pro zájemce o službu u 4. výsadkové roty AZ

 

..............................................................................................................................................................................

NOVĚ - možnosti zasílání elektronických výplatních pásek

 

S platností od zpracování výplat za leden 2018 (tzn. první zasílání elektronických výplatních pásek v únoru 2018) spuštěn ostrý provoz zasílání dynamické výplatní pásky (dále jen „elektronická výplatní páska“) elektronicky na stanovený e-mail  vojáka aktivní zálohy (dále jen „zaměstnance“).

Přihlášení se k zasílání elektronické výplatní pásky je zcela dobrovolné a lze jej kdykoliv písemně odvolat. Přihlášením se k zasílání elektronické výplatní pásky již nebude zaměstnanec zahrnut mezi osoby, kterým bude předávána výplatní páska v papírové podobě. Zasílání elektronické výplatní pásky je umožněno na jakoukoliv e-mailovou adresu uvedenou zaměstnancem, tzn. e-mailovou adresu např. „šis.acr“, „army.cz“, „seznam.cz“, „gmail.com“ apod. V případě požadavku na zasílání elektronické výplatní pásky vyplní zaměstnanec „Žádost o zasílání výplatní pásky elektronicky na email“ (dále jen „Žádost“ – viz přiložený vzor), kterou stvrdí svým podpisem. Tuto Žádost předá v tiskové podobě na KVV Plzeň (osobně, poštou nebo datovou schránkou).

 Po dokončení hlavních uzávěrek platů (cca 12.tého dne následujícího měsíce) budou  elektronické výplatní pásky odeslány na určené e-mailové adresy příslušným zaměstnancům a to tak, aby zaměstnanci obdrželi elektronickou výplatní pásku nejpozději v den stanoveného termínu splatnosti platu a peněžních náležitostí.

Zaměstnanec obdrží elektronickou výplatní pásku na email ve formátu „pdf“. Pro otevření přílohy (samotné elektronické výplatní pásky) je nutné zadat správné heslo (obdržené heslo od KVV).  Heslo k elektronické výplatní pásce se zaměstnanci tiskne ve speciálním formátu  na papír používaný pro papírové výplatní pásky. Tím je zaručena ochrana hesla pro zaměstnance. V případě nejasností,  dotazů volejte Ing. Milan Čechánek (alc. 973 340328), nebo piště na e-mail: milan.cechanek@army.cz .

Žádost o zasílání elektron. výplatní pásky naleznete níže, nebo ve složce dokumenty.

zadost_o_zasilani_elektronicke_vyplatni_pasky.docx

 

................................................................................................................................................................................

Změny branného zákona

Vážený vojáku v záloze,

dne 1. října 2017 nabývá účinnosti zákon č. 294/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze.

Podstatné změny v branném zákoně:

1. Celková délka vojenského cvičení se nově stanovuje do 6 týdnů v kalendářním roce oproti minulosti, kdy byla tato délka stanovena obecně do 4 týdnů a u vojáků v záloze, bývalých vojáků z povolání, dokonce do 3 týdnů v kalendářním roce. Celková délka vojenského cvičení v prvním roce zařazení do aktivní zálohy pro vojáky v záloze, kteří v minulosti nevykonali vojenskou činnou službu, zůstává i nadále do 12 týdnů, stejně jako maximální délka přípravy před vysláním do operačního nasazení v zahraničí.

2. Pravidelná vojenská cvičení zákon nově rozděluje podle jejich obsahu a v případě povolání na vojenské cvičení, k zabezpečení akcí k propagaci ozbrojených sil na veřejnosti, je možné vstupní i výstupní lékařskou prohlídku nahradit písemným prohlášením vojáka.

3. Pokud zdravotní stav vojáka podle vstupní lékařské prohlídky nedovolí vykonat vojenské cvičení, považuje se vojenské cvičení za nezahájené a vojenský lékař vystaví vojákovi rozhodnutí o dočasné neschopnosti pojištěnce k práci pro zaměstnavatele vojáka. Vojákovi pak náleží pouze proplacení jízdních nákladů podle branného zákona.

Podstatné změny zákona o službě vojáků v záloze:

1. Nově se stanovuje, že cestovní náležitosti při služební cestě vojáka v záloze ve službě se poskytují za stejných podmínek a ve stejné výši jako je tomu u vojáků z povolání.

2. Nově se upravuje podmínka pro výplatu roční odměny (motivační odměny) ve výši 18 000 Kč. resp. 24 000 Kč, kterou už nebude vykonání alespoň jednoho vojenského cvičení v jakékoli délce, ale nově vykonání pravidelného vojenského cvičení v celkovém rozsahu minimálně 7 dnů v kalendářním roce.

3. Nově se zavádí institut „zvýšená odměna“. Tato se vyplácí, při splnění podmínky pro výplatu odměny, v poměrné části za každý den vykonaného vojenského cvičení po jeho ukončení společně se služným v celkové výši za rok v závislosti na délce zařazení do aktivní zálohy:

a) 40 % po 2 letech zařazení;

b) 50 % po 4 letech zařazení;

c) 60 % po 7 letech zařazení,

d) 70 % po 10 letech zařazení a

e) 80 % po 13 letech zařazení.

Výše procent se počítá z odměny a poměru vojenského cvičení (poměr počtů dní, ve kterých se voják účastnil vojenského cvičení, a maximálního počtu 42 dnů vojenského cvičení v roce).

Při povolání na vojenské cvičení před vysláním do služby v operačním nasazení v zahraničí se tento poměr mění na počet dnů účasti na tomto vojenském cvičení vůči maximálnímu počtu 84 dnům vojenského cvičení za rok.

Zvýšená odměna se vyplácí průběžně po ukončení vojenského cvičení. První výplata zvýšené části odměny v kalendářním roce je však možná až po vykonání minimálně 7 dnů vojenského cvičení v příslušném kalendářním roce. Pokud bude počet dnů vykonaného vojenského cvičení v kalendářním roce menší než 7 dnů, na zvýšenou odměnu nevzniká nárok stejně jako na základní část odměny.

Při vykonání byť jediného dne služby v operačním nasazení náleží vojákovi plná zvýšená část odměny za kalendářní rok a je vyplácena po ukončení služby v operačním nasazení.

4. Veškerá doba zařazení do aktivní zálohy na základě dohody i na základě rozhodnutí se považuje za rovnocennou a sčítá se. Podle přechodných ustanovení se vojákovi zařazenému do aktivní zálohy do doby tohoto zařazení započítává také veškerá doba, po kterou měl uzavřenu dohodu o udržování své vojenskoodbomé připravenosti podle předchozího branného zákona.

O délce započítané doby zařazení do aktivní zálohy obdrží každý voják písemnou informaci, stejně jako o překročení zákonem stanovených dob v budoucnu.

 

................................................................................................................................................................................

Informace k poskytování náhrad v souvislosti s lékařskou prohlídkou  při zařazení do aktivní zálohy:

Na základě § 36 odst. 4 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), dále jen „BZ“, proplácí krajské vojenské velitelství prokázané jízdné k odvodnímu řízení, k odbornému vyšetření, k přezkumnému řízení vojáka v záloze a k projednání odvolání proti němu, k nástupu výkonu vojenského cvičení, služby v operačním nasazení nebo mimořádné služby a propuštění z nich, a náklady na pořízení fotografií pro vystavení vojenských dokladů. Rovněž proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské prohlídky při odvolání proti odvodnímu rozhodnutí a přezkoumání pravomocného odvodního rozhodnutí a prokázané jízdné při povolání občana k jednání podle § 32 odst. 2. BZ (Občan podléhající branné povinnosti je povinen se dostavit, pokud jej krajské vojenské velitelství předvolá, k vysvětlení skutečností, které jsou podstatné pro výkon jeho branné povinnosti). Dále proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské posudky vojáků v záloze při odvolání proti přezkumnému rozhodnutí a přezkoumání pravomocného přezkumného rozhodnutí. Proplácí se jízdné autobusem nebo v nejnižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území České republiky nebo náhrada v penězích ve výši tohoto jízdného.

Podle § 36 odst. 1 BZ náklady spojené s brannou povinností, které vznikají právnickým nebo fyzickým osobám, jsou hrazeny ze státního rozpočtu České republiky.Brannou povinností podle § 1 odst. 1 BZ je povinnost státního občana České republiky (dále jen "občan") plnit úkoly ozbrojených sil České republiky (dále jen "ozbrojené síly"); zahrnuje povinnost občana podrobit se odvodnímu řízení, vykonávat vojenskou činnou službu a plnit další povinnosti stanovené tímto zákonem.           

Občan mimo stav ohrožení státu nebo mimo válečný stav může v souladu s § 5 odst. 1 BZ dobrovolně převzít výkon branné povinnosti, pokud požádá o zařazení do aktivní zálohy, a to nejdříve dnem, v němž dosáhne věku 18 let, na základě písemné žádosti podané příslušnému krajskému vojenskému velitelství.

Podmínkou zařazení do aktivní zálohy je zdravotní způsobilost občana, potřeba ozbrojených sil a splnění podmínek podle zákona o službě vojáků v záloze. Do aktivní zálohy zařazuje vojáka krajské vojenské velitelství rozhodnutím na dobu nejdéle 3 let.

ZÁVĚR:

Vzhledem k tomu, že u vojáků aktivních záloh se jedná o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a BZ neupravuje poskytování náhrad v souvislosti s dobrovolným převzetím branné povinnosti, jako jsou náklady spojené s lékařským vyšetřením (např. poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace) nebo jízdní výdaje za cestu na lékařské vyšetření (např. k Centru zdravotnických služeb Klatovy) NELZE  proplácet jízdné k lékařskému vyšetření ani výpis ze zdravotnické dokumentace. 

 

.............................................................................................................................................................................

Informace pro zájemce o službu v AZ u průzkumné roty AZ 102. průzkumného praporu Prostějov:

- výběr osob se provádí 2x ročně a termín výběru naleznete na stránkách 102.prpz

- případné dotazy, žádosti o přijetí zasílat na kontaktní e-mail: 3.pruzkumnarotaaz@seznam.cz

 

..............................................................................................................................................................................

Informace o ukončení mobilního spojení

         Dnem 27. 4. 2017 bude ukončeno mobilní spojení prap. Jitky Chytrové na tel. 601 579 678. V případě požadavku na obměnu vojenské výstroje volejte alcatel 973 340 409, nebo pište požadavky na e-mail: kvv.plzen@army.cz

................................................................................................................................................................................

Dobrovolná akce - darování krve dne 16. listopadu 2016

Ahoj všichni,

jelikož jak jistě víte naším cílem je nejen působit ve vojenské, ale i civilní sféře života. Proto se připravujeme i na pomoc ohledně živelných pohrom apod. To jsou chvíle, kdy jsou vojáci AZ v civilu velmi viditelní. Další takové zviditelnění přichází v případě nějaké hromadné akce nebo záchraně života. A jelikož pomoc blízkým je také jedním z důvodů, proč jsme se v AZ sešli, vyhlašujeme následující akci:

Dne 16.11.2016 v době od 06:30 - 16:00 se sejdeme před FN Plzeň, Transfúzní oddělení - ulice 17. listopadu v Plzni a darujeme krev (nebo před jakýmkoliv Transfúzním oddělením v ČR - záleží na Vás).

Vítáni jsou jak pravidelní dárci, tak i prvodárci (prvodárci dopoledne). Zveme tedy všechny kamarády, přátele a známé "Přijďte a podpořte myšlenku darování krve ve jménu Pětatřicátníků".

Předem díky za hojnou účast dárců i za podporu ostatních.

příslušníci AZ


 2016 - Střelecká soutěž Aktivních záloh o "Pohár NGŠ AČR" 

            14. ročník Velké ceny Aktivních záloh o "Pohár náčelníka Generálního štábu AČR" se bude konat ve dnech 7-9. října 2016 na střeleckém stadionu v Plzni - Lobzích.  Propozice ke střelecké soutěži a přihlášku naleznete na odkazu ZDE:


Mezinárodní cvičení s účastí příslušníků pěších rot Aktivních záloh

         Vůbec poprvé v historii povolala česká armáda do mezinárodního cvičení příslušníky aktivních záloh. Počítá se s 360 muži z osmi pěších rot krajských vojenských velitelství. Budou předurčeni pro ochranu letiště Náměšť jako důležitého objektu státu. Na rozsáhlé třítýdenní cvičení Ample Strike vyšle velení americké armády na sklonku srpna do Česka strategické bombardéry B-52 a B-1, bitevní vrtulníky Apache a létající tankery. Do cvičení se zapojí sedmnáct zemí a má prověřit hlavně předsunuté letecké návodčí, kteří navádějí letouny na cíle ke zničení.


2015 - Střelecká soutěž Aktivních záloh o "Pohár NGŠ AČR" 

    Již XIII. ročník proběhne ve dnech 9.-11. října 2015 na střelnici Plzeň - Lobzy.

Více info a propozice k soutěži na odkazu ZDE.

 


Velení armády jednalo s příslušníky Aktivní zálohy o přítomnosti i budoucnosti záloh

          V úterý 23. června 2015 se uskutečnilo v hlavním sále Ministerstva obrany pracovní setkání náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Josefa Bečváře a zástupců velení AČR a Vojenské policie s příslušníky Aktivní zálohy (AZ). Cílem setkání bylo seznámit vojáky v AZ s probíhajícími pracemi na novelizaci branné legislativy, záměry dalšího směřování a rozvoje AZ a zejména otevřít cílenou diskuzi k aktuálním problémům AZ.

Více info na army.cz

 


 

Nahoru